Достъп до информация

Достъпът до информация и прозрачността в управлението на училищната институция е един от основните приоритети на “. Ако в публикуваните в сайта документи не откривате конкретна информация, която Ви интересува, можете да се възползвате от правото си да получите допълнителна информация по ЗДОИ.

  1. Закон за достъп до обществена информация (виж тук)
  2. Административна процедура:

Орган по предоставянето на административната услуга: Директор

Подаване на заявление: Канцелалария – Завеждащ административна служба

                                                 работно време: 08:30ч. до 17:30ч.

                                                 гр. София, 

                                                 телефон за връзка:  02/9381304, 02/9382880

                                                 ел.поща:  sofia.15su@gmail.com

Задължителни реквизити на заявлението:

  • Трите имена / наименованието и седалището на заявителя;
  • Адрес за кореспонденция със заявителя;
  • Описание на исканата информация.

Забележка: Заявленията за достъп до обществена информация се разглеждат в срока по чл.28 от ЗДОИ – 14 дневен срок, след датата на регистрирането им. Получените заявления се оставят без разглеждане, ако не съдържат данните  по чл. 25, ал.1, т.1, 2, 4 от ЗДОИ. В случай, че ………… не разполага с исканата обществена информация и няма данни за нейното местонахождение заявителят се уведомява за това в 14-дневен срок от получаване на заявлението.

Образци на формуляри:

– Заявление за достъп до обществена информация (ДОИ) (изтегли тук)

– Образец протокол за предоставяне на ДОИ (изтегли тук)

– Заповед разходи ЗДОИ (изтегли тук)

Такси/ цени: съгласно Заповед разходи ЗДОИ