Митническо и данъчно обслужване

Направление код 344 „Счетоводство и данъчно облагане”,

Професия код 344020 „Данъчен и митнически посредник ”,

Специалност код 3440202 „Митническо и данъчно обслужване“

Вижте повече за специалността

Специалността „Митническо и данъчно обслужване” цели подготовката на квалифицирани специалисти за нуждите на икономическата практика, притежаващи задълбочени знания, умения и практически навици, предоставящи им възможност за работа в сферата на застраховането и социалната защита в България и в страните – членки на Европейския съюз. Прилагането на съвременни методи и техники на обучение (практически обучения, научни дискусии, решаване на казуси и др.), възможността за работа в екип, извън училищната заетост и самостоятелната подготовка помагат на учениците за цялостното усвояване на теоретичните знания, реализиране на конкурентни  предимства  и  изграждане  на  способности за  по-нататъшното професионално усъвършенстване чрез формите за обучение през целия живот.

Данъчният и митнически посредник обслужва физически и юридически лица за митническите и

данъчните им задължения, отговорности и последиците от принудителното изпълнение на данъчни вземания. Той консултира по въпроси, отнасящи се до компетентностите на различните звена на митническата и данъчната администрация, както и по общи въпроси на митническото и данъчното законодателство. Данъчният и митнически посредник ползва приложни програмни продукти и международни системи за информация.

Завършилите специалност „Митническо и данъчно обслужване” притежават умения за: професионално интерпретиране и прилагане на митническо и данъчно законодателство; гъвкавост и адаптивност при прилагане на получените знания; прилагане на конкретни методи и технологии в процеса на социално защитната дейност.

Възпитаниците на специалност „Митническо и данъчно обслужване” придобиват знания, умения и компетентности, които им позволяват успешна реализация и професионално израстване в митническото и данъчно обслужване, в Комисията за финансов надзор, в системата на Националния осигурителен институт, в системата на Националната агенция по приходите, в системата на Агенцията за социално подпомагане, в Национална здравноосигурителна каса, в управленските екипи на лечебни заведения, като застрахователни и осигурителни посредници, в отделите за управление на риска и управление на човешките ресурси на фирми и предприятия от различни сфери на дейност.