Олимпиади

Олимпиади 2023-2024

Общински кръг на олимпиадата по математика

На 09.12.23 г., събота, в нашето училище ще се проведе общински кръг на Олимпиада по математика.

Учениците, желаещи да участват в общинския кръг на олимпиадата по математика, заемат местата си до 08:30 ч. на 10.12.2022 г.

Продължителността на олимпиадата за всички възрастови групи е 4 астрономически часа.

Всяка писмена работа се проверява и оценява независимо един от друг от двама проверители.

За участие в олимпиадата ученикът, в случай че има навършени 16 години, или родителят /настойникът/ попечителят, носещ отговорност за ученика, подава в училището, в което се обучава, декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена, училище, клас, населено място), снимки и/или видео с негово участие за целите на популяризиране на олимпиадата.