Училищни проекти

Училището работи по редица програми и проекти:

 • Национална програма за занимания по интереси, финансирана от Министерството на образованието и науката – за учебните години 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023 г.

 

 • Национална програма ,,Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“- Модул 5 ,,Площадки за обучение по безопасност  на движение по пътищата“, финансирана от Министерството на образованието и науката – 2022 г.

 

 • Национална програма ,,Подкрепа за успех”  ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 – за учебните години 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021

 

 • Национална програма ,,Отново заедно“, финансирана от Министерството на образованието и науката – за учебните години 2020-2021; 2021-2022

 

 • Национална програма ,,Заедно в изкуствата и спорта„ – съвместно с ЧСУ ,,Образователни технологии“, финансирана от Министерството на образованието и науката – 2022 г.

 

 • Национална програма ,,Подкрепа за приобщаващо образование“, BG05M2OP001-3.018-0001, финансирана от Министерството на образованието и науката
 • Национална програма ,,Равен достъп до училищно образование в условия на кризи„ Проект № BG05M2OP001-5.001-0001, финансирана от Министерството на образованието и науката   Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до 

 

 • Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“ – 2022 г., финансирана от Министерството на образованието и науката

 

 • Европейски проект по Програма ,,Еразъм +‘‘ на ЕС ,,Разработване на образователни техники, започвайки от регионален контекст“ за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа – октомври 2019 г. – юни 2021 г.
 • Проект BG05M20P001-2.010-0001  „Квалификация за професионално развитие на  педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

 

 • Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“,  финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС с бенефициент Министерството на образованието и науката.

 

 • Програма за развитие на физическото възпитание и спорта, финансиран от Столична Община – 2022 г.

 

 • Национална програма „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ –  за учебните години 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 г.

 

 • Проект по ПМС 46/19.03.2020 г. “Физическа активност, физическо възпитание, спорт”

 

 • Проект „REFUGE-ED – Ефективни образователни и психо-социални практики за подкрепа на деца – бежанци, търсещи убежище и мигранти“, по Рамкова програма на ЕК „Хоризонт 2020“, юли 2022 г.

 

 REFUGE-ED: Ефективни практики в образованието, психичното здраве и психо-социалната подкрепа за интеграцията на деца бежанци

https://www.refuge-ed.eu/

Проектът REFUGE-ED е международен съвместен изследователски проект, финансиран от Рамковата програма на ЕС за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Проектът свързва двете области: образование и психично здраве и психосоциална подкрепа, с цел прилагане на ефективни образователни и психосоциални практики за подобряване на образователния успех, благосъстоянието и социалнта интеграция на деца бежанци, мигранти и търсещи закрила, вкл. непридружени непълнолетни деца. Дейностите по проекта се прилагат в 46 места на изследване в България, Гърция, Ирландия, Италия, Испания и Швеция. В България проектът се изпълнява от CERMES – Център за европейски бежански, миграционни и етнически изследвания към Нов български университет. Ръководител на българския екип е проф. Анна Кръстева. Проектът планира да създаде материали и инструменти, които ще бъдат достъпни чрез онлайн платформа, така че идентифицираните успешни практики да могат да бъдат приложени и на други места.

15 СУ „Адам Мицкевич“ е едно от петте места на изследване, в които се прилагат дейностите по проекта REFUGE-ED в България. Училището е избрано поради неговата богата история по отношение на предоставянето на образование на ученици от разнообразен етнически произход. Ръководството на училището и учителският състав участват активно в изпълнението на проекта от есента на 2021 г.

От 2022 г. част от екипа на 15 СУ работи съвместно с изследователите от CERMES (НБУ) по въвеждането и прилагането в училището на ефективни и иновативни образователни практики и практики, свързани с психичното здраве и психо-социалната подкрепа, разработени в рамките на проекта REFUGE-ED. След представянето на набор от успешни образователни практики, разработени по проекта, на няколко учители от 15 СУ, изразили интерес и желание да участват в проекта, три от практиките бяха идентифицирани от учителите като най-подходящи за учениците от класовете, посочени също от тях за участие в проекта. Чрез прилагането на избраните практики се цели положително въздействие по отношение на образователния успех, благосъстоянието и социалнта интеграция на деца бежанци, мигранти и търсещи закрила, обучаващи се в 15 СУ.

Избраните образователни практики, които се провеждат успешно в 15 СУ от края на 2022 г., са: „Диалогично литературно четене“ (DLG – Dialogic Literary gatherings) – в часове по БЕЛ с г-н Евгени Ганчев и  „Интерактивни групи“ (IG – Interactive groups) – в часове по английски език с г-жа Даниела Парушева и в часове по математика с г-жа Светла Генова. В прилагането на практиките участват и представители на Екипа за личностно развитие в 15 СУ, както и младежи доброволци.

В края на учебната 2021-2022 г. в рамките на проекта REFUGE-ED в 15 СУ, като част от практиката  „Документален театър“, се проведе  кратък театрален спектакъл на английски език с ученици от 7 клас, базиран на истинска история за дете бежанец от Мароко, което учи в България, както и на личния опит от общуването на „младите актьори“ с техни съученици от Виетнам, Афганистан, Сирия. Една от целите на спектакъла, представен пред голяма група от международни гости, бе да изобрази колко важни са училището и образователният процес за интеграцията на децата мигранти.

В рамките на изпълнението на проекта са проведени две обучения, обхващащи основните области на проекта – образование и психичното здраве и психо-социалната подкрепа. През м. юли 2022 г. двама учители от 15 СУ  (г-жа Даниела Парушева и г-н Евгени Ганчев) взеха активно участие в двудневно обучение на тема „Ефективни образователни и психо-социални практики за подкрепа на деца бежанци, търсещи убежище и мигранти“, организирано от CERMES – Център за европейски бежански, миграционни и етнически изследвания към Нов български университет. Целта на обучението бе обмяна на опит и усвояване на нови ефективни практики и техники в образованието и психологическото здраве и психо-социална подкрепа, които насърчават образователния успех и благосъстоянието на деца мигранти, бежанци и търсещи убежище, включително непридружени деца.

Второто обучение по проект  REFUGE-ED на тема  „Психологическа първа помощ“  се проведе през март 2023 г. в Нов български университет. Събитието бе организирано от Cermes в партньорство с МОМ -Международната организация по миграция България. Лектори на обучението бяха психолозите с дългогодишен опит  от мобилните екипи на МОМ – Иван Дулов и Надя Кашлакева.  В обучението се включиха и участваха активно трима учители от 15 СУ (г-жа Светла Генова, г-жа Даниела Парушева и г-н Евгени Ганчев). Основната цел на мероприятието бе усвояването на нови ефективни практики в психосоциалната подкрепа за интеграцията на деца бежанци, мигранти, както и цялостна първична подкрепа на ученици от български и ромски произход и ученици миграти.

 

Линкове към проекта:  https://we.tl/t-5QywWzIm6S  ,  проекта във Facebook ( https://www.facebook.com/groups/6318505458179012),

НБУ_Ванина Нинова_ Форум_Креативни включващи практики на опита на проекта REFUGE-ED_19.06.23

 

 • Проект „Изграждане на спортни площадки със специализирана спортна настилка“ по Програма за изграждане и основен ремонт на  спортни площадки в държавните и общински училища към Столична община, финансирана от Министерството на образованието и науката, 2022 г.

 

 • Проект „Клуб лека атлетика ,,Локомотив“ – София

 

 • Проект „Иновативно училище (иновации в действие)“ в партньорство с ОУ „Христо Ботев“ с. Сарафово, Бургас и ЧУ „Изгрев“ Панчарево.

 

 • Проект ,,Дигитални умения за развитие на младите хора в Надежда“, финансиран по Програма „Европа“ на Столична община (юни – ноември 2021 г.)

 

 • Проект за иновативно училище “Млади журналисти“, обхващащ 4 учебни години (от I до IV клас), финансиран от Министерството на образованието и науката за учебните 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021.

 

 • Проект „Зеленото сърце на Надежда“, партньор на община Надежда, 2022 г.

 

 • Проект „Проектиране на училищна оранжерия в двора на 15-то СУ ,,Адам Мицкевич“, съвместно с Висше училище по архитектура и строителство, по Програма URBiNAT: Urban Innovative & Inclusive Nature на ЕК „Хоризонт 2020“ 2022 г.