Училищни проекти

Училището работи по редица програми и проекти:

 • Национална програма за занимания по интереси, финансирана от Министерството на образованието и науката – за учебните години 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023 г.

 

 • Национална програма ,,Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“- Модул 5 ,,Площадки за обучение по безопасност  на движение по пътищата“, финансирана от Министерството на образованието и науката – 2022 г.

 

 • Национална програма ,,Подкрепа за успех”  ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 – за учебните години 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021

 

 • Национална програма ,,Отново заедно“, финансирана от Министерството на образованието и науката – за учебните години 2020-2021; 2021-2022

 

 • Национална програма ,,Заедно в изкуствата и спорта„ – съвместно с ЧСУ ,,Образователни технологии“, финансирана от Министерството на образованието и науката – 2022 г.

 

 • Национална програма ,,Подкрепа за приобщаващо образование“, BG05M2OP001-3.018-0001, финансирана от Министерството на образованието и науката
 • Национална програма ,,Равен достъп до училищно образование в условия на кризи„ Проект № BG05M2OP001-5.001-0001, финансирана от Министерството на образованието и науката   Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до 

 

 • Национална програма „Мотивирани учители и квалификация“ – 2022 г., финансирана от Министерството на образованието и науката

 

 • Европейски проект по Програма ,,Еразъм +‘‘ на ЕС ,,Разработване на образователни техники, започвайки от регионален контекст“ за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа – октомври 2019 г. – юни 2021 г.
 • Проект BG05M20P001-2.010-0001  „Квалификация за професионално развитие на  педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

 

 • Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“,  финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС с бенефициент Министерството на образованието и науката.

 

 • Програма за развитие на физическото възпитание и спорта, финансиран от Столична Община – 2022 г.

 

 • Национална програма „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ –  за учебните години 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 г.

 

 • Проект по ПМС 46/19.03.2020 г. “Физическа активност, физическо възпитание, спорт”

 

 • Проект „REFUGE-ED – Ефективни образователни и психо-социални практики за подкрепа на деца – бежанци, търсещи убежище и мигранти“, по Рамкова програма на ЕК „Хоризонт 2020“, юли 2022 г.

 

 • Проект „Изграждане на спортни площадки със специализирана спортна настилка“ по Програма за изграждане и основен ремонт на  спортни площадки в държавните и общински училища към Столична община, финансирана от Министерството на образованието и науката, 2022 г.

 

 • Проект „Клуб лека атлетика ,,Локомотив“ – София

 

 • Проект „Иновативно училище (иновации в действие)“ в партньорство с ОУ „Христо Ботев“ с. Сарафово, Бургас и ЧУ „Изгрев“ Панчарево.

 

 • Проект ,,Дигитални умения за развитие на младите хора в Надежда“, финансиран по Програма „Европа“ на Столична община (юни – ноември 2021 г.)

 

 • Проект за иновативно училище “Млади журналисти“, обхващащ 4 учебни години (от I до IV клас), финансиран от Министерството на образованието и науката за учебните 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021.

 

 • Проект „Зеленото сърце на Надежда“, партньор на община Надежда, 2022 г.

 

 • Проект „Проектиране на училищна оранжерия в двора на 15-то СУ ,,Адам Мицкевич“, съвместно с Висше училище по архитектура и строителство, по Програма URBiNAT: Urban Innovative & Inclusive Nature на ЕК „Хоризонт 2020“ 2022 г.