Иновативно училище – иновация “Критическо мислене”

Проект „Успех“ – създадени са клуб „Млад журналист“ – начален етап

1.1. 2214015

1.2 15 СУ „Адам Мицкевич“

1.3 София-град

1.4. Столична

1.5. София

1.6. http://www.15sou-sofia.com/

1.7 средно

1.8. не

1.9 общинско

2016-2917г. – 432 ученици

2015-2016г. – 457 ученици

2014-2015г. – 477 ученици

2013-2014г. – 444 ученици

 • Среден успех

Начален етап – 2013/2014г. – 5.62; 2014/2015 – 5,68; 2015/2016 – 5,34

Прогимназиален  2013/2014 – 4,17; 2014/2015 – 4,00; 2015-2016 – 4,19

Първи гимназиален  – 2013/2014- 3,64; 2014/2015 – 4,01; 2015/2016 – 4,07

Втори гимназиален – 2013/2014 – 4,10; 2014-2015 – 4,00; 2015/2016 – 4,32

1.12 В училището има общо 40 педагогически специалисти.

1.13 През  последните 3 години 100% от учителите са преминали през обучение за професионално развитие.

1.14 Бюджетът на училището пред изминалата 2016 бюджетна година е 736057 лв.

1.15. След 5 години всички ученици са напълно подкрепени и подпомогнати от целия екип на училището, постигат високи резултати, развиват целенасочено умения и нагласи и поемат отговорност за самостоятелно учене, така че да бъдат успешни личности.

Въвеждане на  „Журналистика“ по време на занимания по интереси в начален етап помага на децата от ранна възраст да развиват четивна и писмена грамотност, креативност, комуникационни умения по интересен начин, като бъдат автори на вестници и списания, организатори и водещи на събития в училище. Да правят междупредметни връзки, превръщайки се в отговорни граждани. Чрез своите придобити умения те могат да разпространяват добрия пример в региона.

1.16 Съвместен проект с Екопак за обучение на ученици в начален етап в отговорно отношение към околната среда и устойчиво развитие. Разработените продукти от проекта (презентации, брошури, книжки) ще бъдат използвани за изпълнение на една от глобалните теми през първата година – „Околна среда“.

Проект „Успех“ – създадени са клуб „Млад журналист“,  „Аз пиша фентъзи“ в гимназиален етап. Опитът и идеите на педагозите, участвали в проекта, ще бъде споделен и адаптиран към нуждите на учениците от начален етап.

Проект „Младешки старт България“, насочен към емоционалната интелигентност на учениците – как да изразяват чувствата си; как да решават проблеми по мирен и справедлив начин. Усвоените методи ще бъдат приложени към предложената иновация.

2.1 Учителите участват в методически обединения, обмяна на опит, посещават взаимно часове с цел подобряване на преподавателските методи. Оказваме подкрепа на младите учители чрез работа с учител-наставник. Учителите организират изнесени уроци, например: урок за „Една българка“ в Челопек; постановка на Хъшове в Народен театър „Иван Вазов“; организирани беседи в УНСС и Народното събрание за ученици от гимназиален етап. Учителите използват модернизирани техники на преподаване, включващи електронни презентации.

Дейности, които прилагаме за задържане на персонала са квалификация, допълнителна следдипломна квалификация, преквалификация в Софийски университет за начални и ресурсни учители.

С колектива заедно обсъждаме възможности за подобрение и внедряване на съвременни практики, като ръководството се стреми да предостави нужните условия за осъществяването им под формата на лаптопи, проектори, интернет обмяна на опит. Провеждат се благотворителни базари със социална ангажираност, организирани от ученическия съвет, училищното настоятелство, педагози и родители. Средствата от тях се разпределят за социално слаби ученици, деца сираци и деца в неравностойно положение. Организираме и дни на „Отворените врати“, в които представяме изнесени уроци, за да могат родителите и всички заинтересовани страни да бъдат част от учебния процес. Регулярно осъществяваме и обмяна на добри практики с 40 СУ „Луи Пастьор“, гр. София.

Учениците участват редовно в състезания, проекти и олимпиади.

 

2.2. Освен стандартни методи на преподаване, използваме и развиваме все повече:

 • Интерактивни методи, свързани с онагледяване на материала, дискусии, ролеви игри, работа по групи, изработване на различни продукти от учениците, учене чрез преживяване, учене чрез действие.
 • Работа по проекти.
 • Преподаване с фокус върху учениците, доверие в учениците и поставяне на лидерски роли.
 • Работа в екип

Провеждат се и извънкласни дейности, включително ежегодно провеждане на  „Ден на отворените врати“, в който учениците могат да представят своите успехи и постижения.

Прилаганите методи на преподаване се базират на планиране, ангажираност и разбиране за различните способности, опит и интереси, които влияят върху усвояването на знанията от учениците. Те също така допринасят и за провеждане на обучение в атмосфера на доброжелателност и взаимна подкрепа, в която учениците се чувстват пълноправни участници в учебния процес. Създава се чувство на отговорност, толерантност и ангажираност към училището.

2.3. Усилията ни са насочени към утвърждаване на такава училищна култура, която включва атмосфера на взаимно уважение и толерантност между всички участници в учебния процес.

За учениците от начален етап се осигурява целодневно обучение, спортни игри в и извън учебно време в 2 физкултурни салона, компютърно и чуждоезиково обучение в рамките на програмата в компютърен кабинет, екскурзии и проекти.

За ученици от прогимназиален етап – участия в клубове по проекти, участия в олимпиади и състезания, занимания в зали с мултимедия и ползване на съвременно оборудвани компютърни зали с интернет.

Работим целенасочено в следните направления: работа и взаимодействие с родители и ученици чрез консултации и вземане на решения, неформално общуване –  екскурзии, училищни празници, летен отдих и др., търсене на добри пракитики и съвременни форми за извънкласна дейност, като при подготовката и осъществяваването им се включват и родителите.

Внедряваме иновативни форми на работа, създаваме  канали за обратна връзка за проучване на нагласи, интереси и потребности на учениците и техните родители под формата на анкети.

В училището е създадена политика за развитие на извънкласни форми и програми (народни танци, баскетбол, модерни танци, шах, бойни изкуства), при които се признават постиженията на всеки един от тях.

2.4 Преподавателският състав на училището познава, разбира и прилага нормативната уредба за системата на предучилищното и училищното образование, държавните образователни стандарти (ДОС), необходими за професионалното изпълнение на задълженията и отговорностите, както и познава и прилага ДОС за информацията и  документите на институцията, съответния ред и срокове. В своята преподавателска дейност използват подходящи техники и начини за формиране у децата и учениците на комуникативни умения, критично и конструктивно мислене, за ефективно търсене, извличане, подбор и преценка на полезността на информация от различни източници. Прилагат се различни инттерактивни методи на обучение.

Учителите в училище използват регулярно платформата на „Уча.се“ и изготвят презентации с надграждане на материала, за да представят на учениците по-интерактивни и съвременни уроци. След това взаимно посещават часовете си, след което обсъждат съответния урок с цел подобряване на преподавателските методи.

 

 1. Основната цел на иновацията е повишаване мотивацията за качество на образованието на учениците от първи клас, като след завършване на проекта са самостоятелни, намират решения на важни проблеми и поемат отговорност за своето развитие, като работят в екип, мислят критично, изразяват лично мнение и го споделят с широк кръг от хора, прилагайки отлични комуникационни умения. Откриват както своите силните страни, така и тези на съучениците си и ги използват, за да се развиват и подобряват, като не се отказват от целите си и преодоляват възникнали предизвикателства. Учениците самостоятелно организират времето и са основни организатори на събития в училище.

3.1. Едно от най-големите предизвикателства пред децата в начален етап в нашето училище е създаването на собствен текст, изразяването на лично мнение и излизане извън рамките на учебната среда. Смятаме, че благодарение на тези иновативни учебни часове и предоставянето на повече практически занимания на децата ще бъдат преодолени тези трудности и учениците ще повишат мотивацията си за качествено образование и съответно резултатите си по всички учебни предмети.  Инициативата дава възможност на учениците да разберат защо е важно да изразяват позиция и да участват активно в обществения живот.

Важно за нас е да успеем да включим пълноценно родителите в училищния живот. От нашите наблюдения забелязваме, че родителите по-силно се мотивират да участват, когато самите деца са организатори и инициатори на различни мероприятия. Бъдещите млади журналисти ще имат възможност да организират различни събития, да канят своите родители и други хора от региона като ролеви модели, участници и гости и по този начин да предизвикат интерес и съпричастност на родителите към техните успехи и да им помагат да постигат бъдещи цели.

В момента част от учителите в нашето училище имат нужда от обогатяване на познанията и опита си с нови и съвременни средства, затова е нужно да усъвършенстват себе си и своите преподавателски умения и компетентности, чрез използване на иновативни похвати, методи и техники на преподаване. Важно е и учителите да работят по-целенасочено помежду си, като планират заедно уроци, събития в училище и извънкласни дейности.

4.1. 1, 3,  2

4.2.  1

4.3. Опишете вашата иновация

Въвеждането на „Журналистика“ в занимания по интереси в първи клас би било нещо ново, различно и иновативно за нашето училище. Предложението ни е тези дейности да бъдат два пъти седмично по един час за бъдещите първокласници и това да продължи до завършване на четвърти клас. Очаква се да бъдат формирани 2 паралелки за първи клас през следващата учебна година. Учителите, които пряко ще бъдат въвлечени в изпълнение на проекта са учители в ПИГ на първи клас, класните ръководители, учител по английски език и учител по технологии и предприемачество .

В заниманията по интереси децата с помощта на своите учители ще работят целенасочено по решаване на световни проблеми, свързани с екология, здравословен начин на живот, образование, проблеми в училище, както и теми, съобразени с техните интереси и нужди. Учениците ще се срещат с различни ролеви модели, представители на различни професии, ще ги интервюират, за да разберат от опита на успешни личности какъв път е нужно да изминат, за да получат мечтаната работа. Всички свои открития и постижения, учениците ще описват във вестник/списание, което ще разпространяват на хартиен и електронен носител. Ще влизат в роли на водещи, сценаристи, репортери, оператори, поемайки всички отговорности за разпространението на списания и вестници и организирането и провеждането на събития. За целта е важно да включим и родителите, които да помагат на децата да разпространяват изданията си, за да достига до възможно най-широк кръг от хора. Родителите могат да се включат също като ролеви модели в класната стая, помощници на децата при организиране на събития, гости и участници в различни мероприятия.

Основните елементи на предложението, обуславящи неговия иновативен характер, могат да бъдат обобщени по следния начин: разкриване на нови възможности за развитие и изява на творческите способности, предпочитания и интереси на учениците; прилагане на нови методи на преподаване; формиране на различни умения за практически действия, умения, които като цяло са дефицит в традиционното образование. Целта е мотивацията на учениците за качествено образование да ги превърне в активни участници в учебния процес.

Резултатите по проекта ще измерваме регулярно, съгласно предварително изготвен план, като следим индивидуалните резултати на всяко дете по предмета и средния резултат на класа. Важно е да анализираме и влиянието на предмета върху останалите учебни предмети, чрез сравнение на данните с предходни години. Освен резултати по предметно знание ще измерваме и развитието на децата в различни умения с помощта на предварително изготвени критериални матрици. Например, критериална матрица за измерване на работата в екип на децата съдържа критерии за взаимно изслушване, разпределяне на роли, взаимопомощ и активно участие на всеки участник за изпълнение на общата цел. За всеки критерий учениците получават точки в зависимост от степента на изпълнение.

Данните от тези измервания се попълват  в проценти в електронни таблици и тракери в класната стая, за да бъдат видни за учениците и родителите и да може лесно да проследим напредъка на децата във всеки аспект. По същия начин попълваме и данни за усвояването на учебния материал след всеки час от всеки ученик и след завършване на глобална тема.

4.4 Даниела Парушева

 • Институт за детски и начални учители „Н.Крупская“ – София.
 • Начална училищна педагогика във ФНПП на СУ „Св. Кл. Охридски“ София.
 • Английски език в началното училище във ФНПП на СУ „Св. Кл. Охридски“ София.
 • Втора магистратура – Информационни технологии в началното училище във ФНПП на СУ „Св. Кл. Охридски“ София.
 • Английски език 1 -12 клас   в СУ „Св. Кл. Охридски“ София.
 • Автор на 3 публикации в Университетски издания.
 • Съавтор на новия учебен комплект по математика за 1 клас, изд. „Анубис“
 • Хоноруван асистент във ФНПП на СУ „Св. Кл. Охридски“ София, катедра НУП
 • Логопед във ФНПП на СУ „Св. Кл. Охридски“ София.

Веселка Веселинова

 • Специалност НУП
 • Допълнителна квалификация по Английски език в средните училища
 • II ПКС
 • Курс за преводач в обществения сектор
 • Курс по кариерно ориентиране

Изабела Владимирова

 • „Икономика“ в УНСС.
 • „МИО със специализация международен бизнес“ в УНСС
 • НУП в ПУ „Паисий Хилендарски“
 • Допълнителни обучения по програма „Заедно в час“
 • Участие в международни образователни конференции на Teach for all
 • FCE

Екатерина Гюзелева

 • Магистратура „Машинен инженер“ в ТУ
 • „Професионална педагогика“ към свободен факултет на ТУ
 • СДК в СУ „Св. Климент Охридски“ за „Учител по математика„ и „Учител по информатика и информационни технологии“

Подкрепяме екипа като осигуряваме допълнителна квалификация в размер на 8000 лв. По график през лятото Парушева и Веселинова ще се обучат в Лондон по Еразъм +. Насърчаваме ги взаимно да посещават и обсъждат часовете си, да споделят опит и да търсят подкрепа и добри практики от колеги. През м. април 2017 ще проведем обмен на опит с 40 СУ „Луи Пастьор“.

4.5. За изпълнението на иновацията се предвижда да бъдат включени  44 ученици от първи клас през учебната 2017-2018 година и проектът ще продължи до приключване на начален етап от образованието на тези ученици през 2020/2021г.  Част от бъдещите първокласници са ученици в предучилищна група в нашето училище. Успехът на тези ученици е много добър. Децата са с различен социален статус. В училището се обучават деца от български, ромски и турски произход. Поведението на децата е добронамерено, приятелско и уважително към околните. Част от тези ученици ще продължат образованието си в други училища, като очакваме да дойдат и други ученици от детските градини. Данни за социалния статус, успеха и поведението на учениците от детските градини все още не са налични, тъй като им предстои първа учебна година в училището.

4.6. През първата 2017/2018 година очакваме педагогическият персонал да придобие и усъвършенства следните компетентности:

– използване на поне 2 нови интерактивни метода на преподаване

– усилена комуникация с родители и изграждане на устойчиви връзки и взаимно доверие

– работят в екип

През втората 2018/2019 година очакваме педагогическият персонал да придобие и усъвършенства следните компетентности:

– лидерски умения

– прилагане на техники за разрешаване на казуси

– развиване на мотивационни техники, чрез които да въвличат активно родители в учебния процес

През третата 2019/2020 година очакваме педагогическият персонал да придобие и усъвършенства следните компетентности:

– използване на различни комуникационни техники (вербални и невербални) за създаване на позитивна комуникация на всички нива

– ежедневно използване на силните си страни и стремеж към личностно развитие и усъвършенстване

През четвъртата 2020/2021 година очакваме педагогическият персонал да придобие и усъвършенства следните компетентности:

– умения за създаване на позитивна среда в училище

– умения за активно сътрудничество с всички заинтересовани страни в образователния процес, привличане на съмишленици и партньори

4.7. Първа година 2017/2018:

 • Всички ученици оценяват влиянието на световни проблеми.
 • Всички ученици създават план за решаване на проблем в общността.
 • Всички ученици създават статии за решаване на световен проблем.

Втора година 2018/2019:

 • Всички ученици създават 3 инструмента за събиране на информация.
 • Всички ученици оценяват предимства и недостатъци на различни професии по предварително събрана информация.
 • Учениците решават проблеми, свързани с професиите. (Безработица, университети, връзка на образование и бизнес)
 • Всички ученици създават статия за избрана професия.

Трета година 2019/2020:

 • Всички ученици решават текстови задачи.
 • Учениците правят аргументиран избор за пътешествие.
 • Учениците създават план (статия) за перфектното пътешествие.

Четвърта година 2020/2021:

 • Всички ученици създават въпроси за извличане на суперсилите на хората на английски език.
 • Всички ученици организират шоу на талантите.
 • Всички ученици представят своите таланти на английски език.

4.8. Основна заинтересована страна са родителите на учениците, с които целенасочено ще работим за изпълнение на предложената иновация. Очакваните резултати за тях са:

Първа година 2017/2018:

100% от родителите присъстват на родителски срещи, училищни събития и мероприятия, организирани от учениците.

Втора година 2018/2019:

100% от родителите активно подкрепят своите деца да постигат учебни цели и са равнопоставени участници в училищния живот.

Трета година 2019/2020:

100% от родителите активно споделят и разпространяват в региона добри практики от училище и дават предложения за подобрение.

Четвърта година 2020/2021:

100% от родителите инициират различни учебни и извънкласни активности за учениците.

5.1 2017-1018

 • Обучение на учители в ДИУУ по следните теми: „Интерактивност в обучението.“ и „Експериментът в обучението по природни науки и екология.“

 

 • Изготвяне на тематично разпределение за занимания по интереси, включващи „Журналистика“ за I клас по следните глобални теми:
 • Въведение в журналистиката
 • Опазване на околната среда
 • Здравословен начин на живот
 • Училищна среда
 • Интервю
 • Създаване на списание
 • Организиране на събитие
 • Информационна среща с родители на бъдещи първокласници, на която родителите ще бъдат запознати с предстоящите за учебната година дейности. Ще бъдат анкетирани, за да могат учителите да получат максимална информация за интересите на децата и да адаптират уроците си към тях.
 • Организиране и провеждане на събития от ученици, свързани с представянето на техните проекти с участието на родители и външни гости.
 • Отчитане и анализ на резултати чрез таблици, графики, матрици; обсъждане на резултатите с ученици, родители и екип и разпространение на добри практики чрез сайта на училището, социални мрежи и срещи с ученици от близки училища.

5.2 2018-1019

 • Обучение на учители в ДИУУ по следните теми: „Комуникативният подход в обучението.“ и „ИКТ в образованието.“
 • Изготвяне на тематично разпределение за занимания по интереси, включващи „Журналистика“ за II клас.
 • Информационна среща с родители на второкласниците, на която родителите ще бъдат запознати с предстоящите дейности. Ще бъдат анкетирани, за да могат учителите да получат максимална информация за интересите на децата и да адаптират уроците си към тях.
 • Организиране и провеждане на събития от ученици, свързани с представянето на техните проекти с участието на родители и външни гости.
 • Отчитане и анализ на резултати; обсъждане на резултатите с ученици, родители и екип и разпространение на добри практики чрез сайта на училището, социални мрежи и срещи с ученици от близки училища.

5.3. 2019-1020

 • Обучение на учители в ДИУУ по следните теми: „Компютърна графика и анимация.“ и „Гражданско образование в контекста на образователна реформа.“
 • Изготвяне на тематично разпределение за занимания по интереси, включващи „Журналистика“ за III клас.
 • Информационна среща с родители на третокласници, на която родителите ще бъдат запознати с предстоящите дейности. Ще бъдат анкетирани, за да могат учителите да получат максимална информация за интересите на децата и да адаптират уроците си към тях.
 • Организиране и провеждане на събития от ученици, свързани с представянето на техните проекти с участието на родители и външни гости.
 • Отчитане и анализ на резултати; обсъждане на резултатите с ученици, родители и екип и разпространение на добри практики чрез сайта на училището, социални мрежи и срещи с ученици от близки училища.

5.4. 2018-1019

 • Обучение на учители в ДИУУ по следните теми: „Съвременни образователни технологии“ и„Предприемачество – ключова компетентност в образователната подготовка.“
 • Изготвяне на тематично разпределение за занимания по интереси, включващи „Журналистика“ за IV клас.
 • Информационна среща с родители на четвъртокласниците, на която родителите ще бъдат запознати с предстоящите дейности. Ще бъдат анкетирани, за да могат учителите да получат максимална информация за интересите на децата и да адаптират уроците си към тях.
 • Организиране и провеждане на събития от ученици, свързани с представянето на техните проекти с участието на родители и външни гости.
 • Отчитане и анализ на резултати; обсъждане на резултатите с ученици, родители и екип и разпространение на добри практики чрез сайта на училището, социални мрежи и срещи с ученици от близки училища.

6.1. 1,2,3,4,5,6,7,8.

6.2. 1,2,3,4

 1. След отчитане и анализ на резултатите от проекта ще бъде въведена „Журналистика“ в заниманията по интереси в целия начален етап в 15 СУ „Адам Мицкевич“, което да доведе до регулярно издаване на училищен вестник и разпространението му в региона. Това ще спомогне за издигане авторитета на училището, повишаване на резултатите на учениците по отделните учебни предмети, привличане на нови ученици и повишаване на тяхната мотивацията за качествено образование. Ще се открие възможност на педагогическите кадри и учениците да покажат способностите си и да разгърнат напълно своя потенциал.
 2. Възнамеряваме да разпространим своя училищен опит на регионално ниво, като споделяме регулярно в лични срещи добри практики и каним представители на други училища (ученици и учители) и представители на община „Надежда“ на организирани мероприятия.

На национално ниво можем да споделим опита и успехите си чрез създаване на страница в социалните мрежи, която да бъде поддържана от ученици със съдействието на учители и родители. В тази страници учениците могат да публикуват електронен вестник, който да бъде прочетен от всеки желаещ.

 1. Училището разполага с оборудван и обезопасен кабинет по информационни технологии и английски език, пригоден за нуждите на ученици от начален етап. Всеки I клас има класна стая за целодневно обучение. На разположение на учителите от начален етап е и училищен мултимедиен проектор, който може да бъде използван за целите на проекта при изготвяне на график за ползване, лаптоп и интернет.  Училището има оборудвана библиотека, в която учениците четат допълнителна литература.
 2. Иновативният проект съответства на задължителните изисквания на ДОС за организация на дейностите в училищното образование, за общообразователната подготовка и за учебния план.

10.1 Иновативният проект отговаря и съответства на задължителните изисквания на ДОС за организация на дейностите в училищното образование.

Според наредба 10 продължителността на учебния час за I и II клас може да бъде не по-малко от 35 минути, а за III и IV – 40 минути. Иновативните учебните часове са не повече от два последователни учебни часа. Почивките между часовете могат да бъдат различни, според иновативния елемент.

Училищният проект за иновация е приет от Педагогически съвет.

Училищният проект за иновация е одобрен от родителите на учениците и Обществен съвет.

Прилагаме линк към наредба 10.

10.2 Иновативният проект отговаря и съответства на задължителните изисквания на ДОС за общообразователната подготовка.

Нашата иновация се отнася за часовете по занимания по интереси и е свързана с общообразователните предмети.

10.3. Иновативният проект отговаря и съответства на задължителните изисквания на ДОС за учебния план.

Нашата иновация запазва учебния план за първи клас.

 1. Според изследванията на PISA, за да бъдат учениците успешни личности и отговорни граждани, е необходимо още от училище да бъдат учени на практични умения и да бъдат поставяни в реални ситуации и казуси, които да разрешават. За съжаление България е сред последните позиции в класацията на PISA и иновацията, която предлагаме съответства с препоръките на PISA и ще помогне на нашите ученици да достигнат световно ниво и да бъдат конкурентни не само в България, а и в целия свят.

Линк към официалния сайт на PISA, където подробно могат да бъдат разлгледани резултатите на България и останалите участници в изследването – http://www.oecd.org/pisa/

12.1. Нашето училище има дългогодишно партньорство и договорни отношения с:

– „Заедно в час“ – учители от програмата преподават в нашето училище.

– Полското посолство

– Полски културен център

– Виатнамско посолство

– Висше училище за Икономика и мениджмънт

Можете да разгледате снимки и видеа от училищния живот на 15 СУ „Адам Мицкевич“ на нашия официален сайт, както и на следния линк.

РАЗХОДИ ЗА ЛЕКТОРСКИ +ОСИГУРОВКИ РАБОТОДАТЕЛ (128 часа х 5.50лв. + осигуровки) 4000
РАЗХОДИ ЗА КВАЛИФИКЕЦИЯ 8000
МАТЕРИАЛНИ РАЗХОДИ В Т. Ч.
ЛАПТОП – 2 БРОЯ 1200
ПРОЕКТОР 500
ПРИНТЕР ЦНЕТЕН 2 БРОЯ 1300
ТОН КОЛЛОНИ 50
ХАРТИЯ 120
ТОНЕР 800
ФЛАШ ПАМЕТ 40
МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗАНИЯ 4000
ОБЩО 20010

 

14.1 Ваня Цокова Минева

14.2. sou15@abv.bg

14.3. Изабела Боянова Владимирова

14.4 i.vladimirova@zaednovchas.bg

14.5 0885 644 363

 

Кариерно развитие и професионално ориентиране

 

2 КЛАС

https://photos.app.goo.gl/4JRYu5yT81jjTrBMA

https://photos.app.goo.gl/GF12rzRV4jGCXMVe6

3 КЛАС

Виж още“ИНОВАТИВНО – КНИЖКА“

4 КЛАС – ЖУРНАЛИСТИКА

Sofia – arhitecture – project – 1 а част Sofia – arhitecture – project – 1 б част Sofia – arhitecture – project – 2 част

 

Интервю – Ваня Минева, Директор на 15. СУ „Адам Мицкевич“

Интервю за вестник-18.03.2019  Интервю за вестник-22.03.2019.docx

 

 

 

Проект „Успех“ –  „Критическо мислене“ в гимназиален етап

1.1 2214015

1.2 15. СУ „Адам Мицкевич“

1.3 София-град

1.4 Столична

1.5 София

1.6 http://www.15-sou-sofia.com/

1.7 средно

1.8 не

1.9 общинско

1.10

2016-2017 – 472

2017-2018 – 473

2018-2019 – 447

2019-2020 – 481

1.11 среден успех за последните три години – 4.87

1.12 В училището има 42 на брой педагогически специалисти.

1.13 През последните 3 години 100% от учителите са преминали през обучение за професионално развитие.

1.14 Бюджетът на училището през изминалата 2019 – 1 238 038 лв. /2020 – 1 552 992 лв.

1.15 След 5 години всички ученици са напълно подкрепени и подпомогнати от целия екип на училището, постигат високи резултати, развиват целенасочено умения и нагласи и поемат отговорност за самостоятелно учене, с което се изграждат като успешни личност.

Въвеждането на „Критическо мислене“ по време на заниманията по интереси в прогимназиален и гимназиален етап ще помогне на децата да анализират, оценяват и прилагат информация, събрана при наблюдение, опит, размишление с цел решаване на казус или проблем.

1.16 Съвместен проект с Екопак за обучение на учениците в отговорно отношение към околната среда и устойчиво развитие.

Проект „Успех“ – създадени са клуб „Млад журналист“ , „Аз пиша фентъзи“ в гимназиален етап.

Проект „Младежки старт България“ – насочен към емоционалната интелигентност на учениците – как да изразяват чувствата си, как да решават проблеми по мирен и справедлив начин.

2.1 Учителите участват в методически обединения, обмяна на опит, посещават взаимно часове с цел подобряване на преподавателските методи. Оказваме подкрепа на младите учители чрез работа с учител наставник. Учителите организират изнесени уроци. Приемери:

– урок за „Една българка“ в село Челопек

– постановка на „Хъшове“ в Народния театър „Иван Вазов“

– организирани беседи в УНСС и Народното събрание

Учителите използват използват модернизирани техники на преподаване. Усилено се изпозват всякакви електронни платформи, приложения и ресурси.

Дейности, които прилагаме за задържане на персонала са: квалификация, допълнителна следдипломна квалификация, преквалификация, преквалификация в Софийския университет, различни обучения за педагогически специалисти.

С колектива заедно обсъждаме възможности за подобряване и внедряване на съвременни практики. Осигурени си условия за осъществяването на модерен и интерактивен учебен процес.

Регулярно се организират различни училищни събития – благотворителни базари, чиито средства се даряват на социално слаби ученици, деца сираци и деца в неравностойно положение.

Организират се и дни на „отворените врати“, в които представяме изнесени уроци, за да могат родителите и всички заинтересовани страни да бъдат част от учебния процес. Регулярно осъществяваме и обмяна на добри практики с 40. СУ „Луи Пастьор“ – София.

Учениците участват редовно в състезания, проекти и олимпиади.

2.2 Освен стандартни методи на преподаване, използваме и развиваме все повече:

– Интерактивни методи, свързани с онагледяване на материала, дискусии, ролеви игри, работа по групи, изработване на различни продукти от учениците, учене чрез преживяване, учене чрез действие.

– Работа по проекти.

– Преподаване с фокус върху учениците, изграждане на взаимно доверие и поставяне на лидерски роли.

– Работа в екип.

Провеждат се редица извънкласни дейности. С учениците се работи по проекти „Подкрепа за успех“ и „Занимания по интереси“.

Прилаганите методи на преподаване са базирани на планиране, ангажираност и разбиране на различните способности, опит и интереси, които влияят върху усвояването на знанията на учениците. Те също така допринасят и за провеждането на обучение в атмосфера на доброжелателност и взаимна подкрепа, в която учениците се чувстват пълноправни участници в учебния процес. Създава се чувство на толерантност между учениците и принадлежност към училището.

2.3 Усилията ни са насочени към утвърждаване на такава училищна култура, която включва атмосфера на на взаимно уважение и толерантност между всички участници в учебния процес.

За учениците от начален етап се осигурява целодневно обучение, спорти игри в и извън учебно време в два физкултурни салона, компютърно и чуждоезиково обучение в рамките на програмата в компютърни зали с интернет.

За учениците от прогимназиален и гимназиален етап – участия в клубове по проекти, участия в олимпиади и състезания, занимания в зали с интерактивни дъски и ползване на съвременно оборудвани компютърни зали с интернет.

Работим целенасочено в следните направления: работа и взаимодействие с родители и ученици чрез консултации и вземане на решения, неформално общуване – екскурзии, училищни празници, летен отдих и др., търсене на добри практики и съвременни форми за извънкласна дейност, като при подготовката и осъществяването им се включват и родителите.

Внедряваме иновативни форми на работа, създаваме канали за обратна връзка за проучване на нагласите, интересите и потребностите на учениците и техните родители под формата на анкети.

В училището е създадена политика за развитие на извънкласните форми за обучение. Следят се и се признават индивидуалните постижения на учениците. Всеки от тях бива насърчаван да развива своите силни страни.

2.4 Преподавателският състав на училището познава, разбира и прилага нормативната уредба на системата на предучилищното и училищното образование, държавните образователни стандарти (ДОС), необходими за професионалното изпълнение на задълженията и отговорностите, както и познава и прилага ДОС за информацията и документите на институцията, съответния ред и срокове. В своята преподавателска дейност екипът използва подходящи техники и начини за формиране у децата и учениците на комуникативни умения, критично и конструктивно мислене, умения за ефективно търсене, извличане, подбор и оценка на полезността и достоверността на информацията от различни източници.

Учителите в училище използват регулярно електронни учебни ресурси и изготвят презентации с надграждане на материала, за да представят на учениците по-интерактивни и съвременни уроци. Взаимно посещават часовете си, след което обсъждат съответния урок с цел подобряване на преподавателските методи.

 1. Основната цел на иновацията е повишаване качеството на образованието на учениците от 5. до 12. клас като след проекта са самостоятелни, намират решения на важни за тях въпроси, умеят да разсъждават и да взимат важни решения, поемат отговорност за своето развитие. Надяваме се, че чрез иновацията учениците ще се научат да бъдат самокритични, за да откриват своите силни страни, да работят по отстраняването на своите недостатъци, да участват активно в обществените процеси и да отстояват демократичните принципи на съвременната държава.

3.1 Едно от най-големите предизвикателства пред учениците от прогимназиален и гимназиален етап в нашето училище е изразяването на лично мнение и разсъждаването върху абстрактни понятия. Считаме, че чрез предоставянето на тези иновативни учебни часове и предоставянето на повече практически занимания, учениците ще повишат мотивацията си за качествено образование, самостоятелно мислене и информиране, което от своя страна ще би повишило резултатите по всички учебни предмети. Инициативата дава възможност на учениците да разберат защо е важно да изразяват позиция и да участват активно в обществения живот.

Важно за нас е да включим пълноценно и родителите в училищния живот. От предишен опит сме установили, че родителите по-силно се мотивират да участват, когато техните деца са организатори и инициатори на различни мероприятия. Затова и желаем да дадем повече свобода на нашите ученици при провеждането на тези допълнителни часове, като те сами преценят какви теми искат да бъдат обсъждани и от какво естество да бъдат активностите.

В момента част от учителите в нашето училище имат нужда от усъвършенстване на своите преподавателски умения и компетенции по отношение на иновативните методи на преподаване и пълноценната комуникация със съвременните ученици. Прилагането на иновацията в допълнителните часове би спомогнало тези недостатъци да бъдат изчистени.

4.1. 1,2,3

4.3 Описание на иновацията:

Въвеждането на „Критическо мислене“ в заниманията по интереси в прогимназиален и гимназиален етап има своята практическа необходимост в живота на съвременните ученици, които прекарват голяма част от своето време във виртуалната реалност, където на практика всеки би могъл да разпространява всякаква информация – често пъти манипулативна или неточна.

Целта на иновацията е да попречи на разрастването на тази все по-притеснителна тенденция сред подрастващите да се доверяват на непроверени източници, които чрез разпространението на невярна информация обслужват свои користни интереси. Учениците да придобият умения за отсяването на информацията и рефлекс за проверка на нейната достоверност.

В часовете, които ще бъдат отделени за „Критически мислене“ с учениците ще се работи целенасочено по обсъждането на различни проблеми свързани с екологията, образованието, етиката, политиката и др. Темите и начинът на поднасяне на информацията ще бъде съобразен с възрастта и интересите на участващите ученици.

Обмисляме организирането на дебати по темите, които представляват най-голям интерес за учениците като ги оставим те сами да ги изберат посредством анкети.

Уменията и ценностите, които целим да изградим у нашите ученици са самоорганизация, работа в екип, уважение към чуждото мнение, аналитично мислене, последователност.

Резултатите от проекта ще измерваме регулярно, съгласно предварително изготвен план. Ще се оценява индивидуалното развитие на учениците по предварително зададени критерии. Периодично ще анализираме влиянието на допълнителните часове върху учебните резултати на учениците по различните им предмети.

Данните от направените анализи ще се попълват в електронни таблици. Учениците и техните родители ще имат достъп до тях.

4.4 Гергана Манолова

Стефани Виткова

Янислав Стойчев

– Специалност „Българска филология“

 

Екипът се подбира на доброволен принцип.

Колегите ще бъдат подкрепени с методическа и техническа помощ.

4.5 Учениците, които смятаме да включим в иновацията са на възраст между 11 и 19 години. Децата са от семейства с различен социален статус, от различни етнически и социокултурни общности. Поведението на всички деца е добронамерено. Очакваме част от учениците в прогимназиален етап да се преместят в други училища след като завършат 7. клас, но пък при нас ще дойдат нови ученици в 8. клас.

4.6 През първата 2020/2021 учебна година очакваме педагогическият персонал да придобие и усъвършенства следните компетентности:

– използване на поне 2 нови интерактивни метода на преподаване

– усилена комуникация с родители и изграждане на устойчиви връзки и взаимно доверие

– работа в екип

През втората 2021/2022 година очакваме педагогическия персонал да придобие и усъвършенства следните компетентности:

– лидерски умения

-прилагане на техники за разрешаване на казуси

– развиване на мотивационни техники, чрез които да въвличат родителите активно в учебния процес

През третата 2022/2023 учебна година очакваме педагогическия персонал да придобие и усъвършенство следните компетентности:

– използване на различни комуникационни техники за създаване на позитивна комуникация на всички нива

– ежедневно използване на силните си страни и стремеж към личностно развитие и усъвършенстване

През четвъртата 2023/2024 учебна година очакваме педагогическия персонал да придобие и усъвършенства следните кометентности:

– умения за създаване на позитивна среда в училище

– умения за активно сътрудничество с всички заинтересовани страни в образователния процес, привличане на съмишленици и партньори

4.7 Първа година 2020/2021:

– Всички ученици оценяват влиянието на световни проблеми.

– Всички ученици създават план за решаване на проблеми в общността.

– Всички ученици пишат съчинения, в които разсъждават по обществени проблеми.

Втора година 2021/2022:

– Всички ученици анализират различно естество на информация.

– Всички ученици умеят да аргументират свое лично мнение.

– Всички ученици правят презентации по даден обществен, политически, религиозен, етичен и др. въпрос.

Трета година 2022/2023:

– Всички ученици решават текстови задачи.

– Всички ученици правят аргументирано изказване пред публика.

– Всички ученици умеят да създават план за дискусия.

Четвърта година 2023/2024:

– Всички ученици извличат и обработват информация от медийни текстове.

– Всички ученици пишат критически анализ на статия.

– Всички ученици умеят да участват в обществена дискусия.

4.8 Основната заинтересована страна са родителите на учениците, с които целенасочено ще работим за изпълнение на предложената иновация. Очакваните резултати за тях са:

Първа година 2020/2021:

100% от родителите присъстват на родителски срещи, училищни събития и мероприятия, организирани от учениците.

Втора година 2021/2022:

100% от родителите активно подкрепят своите деца да постигнат учебни цели и са равнопоставени участници (родителите) в училищния живот.

Трета година 2022/2023:

100% от родителите активно споделят и разпространяват в региона добри практики от училище и дават предложения за подобрение.

Четвърта година 2023/2024:

100% от родителите инициират различни учебни извънкласни активности за учениците.

5.1 2020/2021

– Изготвяне на тематично разпределение за занимания по интереси включващи „Критически мислене“.

– Информационна среща с родители на бъдещи осмокласници, на която родителите ще бъдат запознати с предстоящите за учебната година дейности. Ще бъдат анкетирани, за да могат учителите са получат максимална информация за интересите на децата.

– Организиране и провеждане на събития от ученици.

– Отчитане и анализ на резултатите чрез таблица.

– Обсъждане на резултатите с учениците, родителите и екипа и разпространението на добрите практики чрез сайта на училището и социалните мрежи.

5.2 2021/2022

– Изготвяне на тематично разпределение за занимания по интереси включващи „Критически мислене“.

– Информационна среща с родители на бъдещи осмокласници, на която родителите ще бъдат запознати с предстоящите за учебната година дейности. Ще бъдат анкетирани, за да могат учителите са получат максимална информация за интересите на децата.

– Организиране и провеждане на събития от ученици.

– Отчитане и анализ на резултатите чрез таблица.

– Обсъждане на резултатите с учениците, родителите и екипа и разпространението на добрите практики чрез сайта на училището и социалните мрежи.

5.3 2022/2023

– Изготвяне на тематично разпределение за занимания по интереси включващи „Критически мислене“.

– Информационна среща с родители на бъдещи осмокласници, на която родителите ще бъдат запознати с предстоящите за учебната година дейности. Ще бъдат анкетирани, за да могат учителите са получат максимална информация за интересите на децата.

– Организиране и провеждане на събития от ученици.

– Отчитане и анализ на резултатите чрез таблица.

– Обсъждане на резултатите с учениците, родителите и екипа и разпространението на добрите практики чрез сайта на училището и социалните мрежи.

5.4 2023/2024

– Изготвяне на тематично разпределение за занимания по интереси включващи „Критически мислене“.

– Информационна среща с родители на бъдещи осмокласници, на която родителите ще бъдат запознати с предстоящите за учебната година дейности. Ще бъдат анкетирани, за да могат учителите са получат максимална информация за интересите на децата.

– Организиране и провеждане на събития от ученици.

– Отчитане и анализ на резултатите чрез таблица.

– Обсъждане на резултатите с учениците, родителите и екипа и разпространението на добрите практики чрез сайта на училището и социалните мрежи.

6.1. 1,2,3,4,5,6,7,8.

6.2.1,2,3,4.

 1. След отчитане на анализ на резултатите на проекта, ще привлечем повече ученици от гимназиален и прогимназиален етап, които да участват активно във воденето на дискусии. Възнамеряваме да провеждаме ученически дебати по наболели въпроси регулярно, като по този начин се надяваме да повишим мотивацията на учениците и педагогическите кадри да покажат способностите си и да разгърнат своя потенциал.
 2. Възнамеряваме да разпространим своя училищен опит на регионално ниво чрез споделяне на в лични срещи наши добри практики и каним представители на други училища и представители на община „Надежда“ на организирани мероприятия.

На национално ниво можем да споделим опита си чрез създаване на страница в социалните мрежи, която да бъде поддържана от учениците със съдействието на учители и родители. В тази страница учениците ще могат да публикуват материали от мероприятия, които са организирали.

 1. Училището разполага с оборудван и обезопасен кабинет по информационни технологии, пригоден за нуждите на учениците от прогимназиален и гимназиален етап. На разположението на учителите са и интерактивни дъски, и мултимедиен проектор. Училището има и оборудвана библиотека, в която учениците четат допълнителна литература.
 2. Иновативният проект съответства на задължителните изисквания на ДОС за организация на дейностите в училищното образование.

10.1 Спред наредба 10 продължителността на учебния час за 5. – 12. клас може да бъде не по-малко от 40 минути. Иновативните учебни часове са не повече от два последователни часа. Почивките между часовете могат да бъдат различни според иновативния елемент.

Училищният проект за иновация е приет от Педагогическия съвет.

Училищният проект за иновация е одобрен от родителите на учениците и Обществения съвет.

Прилагаме линк към наредба 10.

https://www.mon.bg/bg/59

10.2 Иновативният проект отговаря и съответства на задължителните изисквания на ДОС за общообразователна подготовка.

Нашата иновация се отнася за часовете по занимания по интереси и е свързана с общообразователните предмети.

10.3 Иновативният проект отговаря и съответства на задължителните изисквания на ДОС за учебния план.

 1. Според изследвания на PISA , за да бъдат учениците успешни личности и отговорни граждани, е необходимо още от училище да бъдат научени на практически умения и да бъдат поставяни в реални ситуации и казуси, които да разрешават.

За съжаление, България е на последните позиции в класацията на PISA и иновацията, която предлагаме съответства с препоръките на PISA. Надяваме се иновацията да помогне на нашите ученици да бъдат конкурентни не само в България, но и в целия свят.

12.1 Нашето училище има дългогодишно партньорство и договорни отношения с:

– „Заедно в час“

– Полското посолство

– Полски културен център

– Виетнамското посолство

– Висше училище за икономика и мениджмънт

Можете да разгледате снимки и видеа от училищния живот на 15. СУ „Адам Мицкевич“ на нашия официален сайт

14.1 Ваня Цокова Минева

14.2 sou15@abv.bg

14.3 Янислав Красимиров Стойчев

14.4 yanislav_stoychev_1993@abv.bg

14.5 0884017522