Цели

1. Единодействие на цялата педагогическа колегия за издигане авторитета на училището като се повишават качеството на обучение и се обновява материалната база;

2. Грижи и внимание към всеки наш ученик;

3. Поддържане на приятна творческа атмосфера в училището.