Профил предприемачески

Профил  „Предприемачески“ с  разширено  изучаване  на  АНГЛИЙСКИ  ЕЗИК

В този профил учениците придобиват знания да управляват малък бизнес или да развият собствен такъв. Акцентът се поставя върху осъществими идеи за продукти/услуги, процедури за проучване и финансиране на бизнеса, маркетингови стратегии, както и достъп до ресурси за стартиране на бизнес. Учениците се сдобиват с познание как да разработят бизнес план и да направят оценка на изискванията за основаване на бизнес. Тази специалност цели да формира предприемаческа култура у учениците.

Обучението предоставя възможност за придобиване на основни знания и умения във връзка с предприемачеството, чрез изпълнение на практически задачи и проекти.

Срок на обучение 5 години

С интензивно изучаване на английски език в 8. клас

Профилиращи предмети:

  • Предприемачество
  • География и икономика
  • Информационни технологии

От 9 клас учениците ще изучават немски език като втори чужд език, който е базисен и значим  за  профилираната подготовка, която  ще  започне  в  11  клас  –  предприемачество и информационни технологии.

Учебната програма по предприемачество е насочена към изграждане на умения за преценка на личния потенциал и кариерните възможности на социалноикономическата среда, въз основа на която те да направят информиран избор на кариера, а също към формиране на икономическа култура, познаване на базисните икономически понятия, овладяване на основни принципи на пазарната икономика и формиране на икономическо мислене. В последния клас на втория гимназиален етап учениците ще могат да интегрират натрупаните теоретични знания, умения и отношения и да ги приложат на практика чрез реално стартиране на собствен бизнес в учебна среда, да   познават основните управленски функции, да  овладяват   процеса на  вземане на управленски решения и принципите за управление на човешките ресурси.

Обучението  по  информационни  технологии  ще  способства  за  изграждането  на  нови дигитални компетентности на ученика, които се прилагат в различни предметни области.