Застрахователно дело

Направление код 343 „Финанси, банково и застрахователно дело”,

Професия код 343010 „Финансист”,

Специалност код 3430102 „Застрахователно и осигурително дело“

 

Основната образователна цел на специалност „Застраховане и социално дело” е подготовката на квалифицирани специалисти за нуждите на икономическата практика, притежаващи задълбочени знания,  умения и  практически  навици,  предоставящи  им  възможност за  работа в  сферата на застраховането и социалната защита в България и в страните – членки на Европейския съюз. За тази цел обучението по специалността включва общотеоретична и практико-приложна подготовка в областта на застраховането, социалното осигуряване, здравеопазването, здравното осигуряване, социалното подпомагане и социалните услуги. Прилагането на съвременни методи и техники на обучение (практически обучения, научни дискусии, решаване на казуси и др.), възможността за работа в екип, извън училищната заетост и самостоятелната подготовка помагат на учениците за цялостното усвояване на теоретичните знания, реализиране на конкурентни предимства и изграждане на способности за по-нататъшното професионално усъвършенстване чрез формите за обучение през целия живот.

Преподаваните на учениците от специалност „Застраховане и социално дело” учебни дисциплини

формират задълбочени теоретични и фактологични знания относно: използвания понятиен апарат; принципите, на които се базират застраховането и социалната защита; организацията на дейността на застрахователните дружества и институциите в сферата на социалната защита; процесите, които протичат в застрахователната и социално защитната сфера на дейност; състоянието и тенденциите на пазара на застрахователни и социално защитни продукти и услуги; съдържателните характеристики и инструментариума за анализиране и прогнозиране на застрахователната и социално защитната дейност; алтернативни методи за разпределение на риска извън застрахователните съвкупности; принципни постановки, свързани с отчитане дейността на застрахователните дружества; публичните и частните схеми за осигуряване; новостите в областта на застраховането, социалната защита и социалната икономика. Завършилите специалност „Застраховане и социално дело” притежават умения за: професионално интерпретиране и прилагане на застрахователното и социално защитното законодателство; гъвкавост и адаптивност при прилагане на получените знания; прилагане на конкретни методи и технологии в процеса на застрахователната и на социално защитната дейност; събиране и обработка на данни за анализиране на дейността на застрахователните дружества, пенсионноосигурителните дружества и институциите в сферата на социалната защита и на средата, в която те функционират; вземане на аргументирани решения на база придобитите знания и опит; участие в екипни дейности.

Възпитаниците на специалност „Застраховане и социално дело” придобиват знания, умения и компетентности, които им позволяват успешна реализация и професионално израстване в застрахователни и пенсионноосигурителни дружества, в Комисията за финансов надзор, в системата на Националния осигурителен институт, в системата на Националната агенция по приходите, в системата на Агенцията за социално подпомагане, в Национална здравноосигурителна каса, в управленските екипи на лечебни заведения, като застрахователни и осигурителни посредници, в отделите за управление на риска и управление на човешките ресурси на фирми и предприятия от различни сфери на дейност.