Обществен съвет

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към 

детските градини и училищата

 

Глава първа

Общи положения

 

Чл. 1. Този правилник урежда условията и реда за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

Чл. 2. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им.

 

Глава втора

Създаване и устройство

Чл. 3. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от съответната институция, а за училищата.

 • Представителят на финансиращия орган се определя от кмета на общината или от съответния министър – първостепенен разпоредител с бюджет.
 • Представителите на родителите за излъчват на събрание на родителите.
 • За представители на родителите могат да бъдат излъчени:
 1. родители на деца или ученици от детската градина или училището;
 2. професионално доказани личности от различни области на обществения живот, изявени общественици, спомоществователи, бивши възпитаници, които не са родители на деца и ученици от детската градина или училището.
 • Съставът на обществения съвет включва и резервни членове на представителите по ал. 1.
 • Участието на членовете в обществения съвет е на доброволни начала и е безвъзмездно.

Чл. 4. (1) Не може да бъде член на обществения съвет лице, което е:

 1. осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
 2. член на настоятелството на детската градина или на училището;
 3. в трудово или облигационно правоотношение с детската градина или училището, изпълнител или в трудово правоотношение с изпълнител по договор, възложител по който е училището, детската градина, първостепенният разпоредител с бюджет или кметът на район в градовете с районно делене.

Чл. 5. (1) Броят на членовете на обществения съвет може да бъде:

 1. за детски градини или училища с до 500 деца или ученици – 5
 • Конкретният брой на членовете на обществения съвет се определя от директора на училището.

Чл. 6. (1) Представителите на родителите в детски градини и училища с над 100 деца или ученици се излъчват на два етапа:

 1. първи етап – срещи на родителите на всяка група/паралелка, на които се канят родителите на всяко едно дете или ученик и се излъчват:

а) по двама представители от група/паралелка – в детски градини и училища от 101

до 600 деца или ученици;

 1. втори етап – събрания на родителите, в които участват излъчените лица по т.1

 

(3) Събранието и/или срещите на родителите по ал. 1 и 2 се свикват от директора на детската градина или училището в подходящо време с цел осигуряване на присъствието на  максимален брой родители.

Чл. 7. (1) В събранието и/или в срещите на родителите може да участва с право на глас само един родител на дете или ученик.

(2) За член на обществения съвет всеки родител може да номинира себе си, друг родител на дете или ученик в детската градина или училището, както и лице по чл. 4, ал. 4, т. 2.

Чл. 8. (1) На събранието на родителите се излъчват и резервни членове, които могат да бъдат само родители на деца или ученици от детската градина или училището.

 

Чл. 9. (1) На събранието и/или на срещите на родителите се води протокол от лице, определено от директора. Протоколът се удостоверява с подпис от лицето, определено от директора.

 • Присъствалите на събранието и/или на срещите лица подписват присъствени списъци.
 • Протоколите и присъствените списъци се регистрират в дневника за входяща кореспонденция на детската градина или училището.

Чл. 10. За участие в събранието и/или в срещите на родителите директорът отправя писмена покана до родителите на всички деца и ученици в детската градина или училището, която съдържа:

 1. дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на събранието/срещата на родителите;
 2. информация за мястото и/или за интернет страницата, на което са оповестени правомощията на обществения съвет.

Чл. 11. (1) Директорът изпраща поканата чрез учителите на групата/класния ръководител на детето/ученика, както и по електронна поща, в срок не по-малък от 15 дни преди датата на провеждането на събранието и/или на срещите на родителите.

(2) За събранието и/или за срещите на родителите директорът:

 1. уведомява родителите на учениците чрез покани.
 2. поставя съобщение на видно място в сградата на детската градина или училището;
 3. публикува съобщение на интернет страницата на детската градина или училището;
 4. използва други подходящи начини за уведомяване на родителите.

/ Teams, вайбър, школо/.

Чл. 12. (1) Поименният състав на обществения съвет се определя със заповед на директора въз основа на протокола от проведеното събрание на родителите и на писмените уведомления от финансиращия орган и от областния управител. В заповедта се включват и резервните членове на обществения съвет.

 • Членовете на обществения съвет се определят за срок до три години.
 • Едно лице може да участва в състави на обществения съвет не повече от шест години.
 • В едномесечен срок преди изтичане на срока по ал. 2 директорът организира конституирането на нов състав на обществения съвет.

 

 

 

Глава трета

Дейност на обществения съвет и организация на работа

 

Чл. 13. (1) Общественият съвет в детската градина и училището:

 1. одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;
 2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;
 3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и инспектирането на детската градина или училището;
 4. съгласува училищния учебен план;
 5. участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 6. дава становище по училищния план-прием;
 7. участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;
 8. участват с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.

Чл. 14. (1) Общественият съвет изготвя отчет за своята дейност за предходната учебна година, който се:

 1. поставя на мястото за обявления в сградата на детската градина или училището;
 2. публикува на интернет страницата на детската градина или училището;
 3. представя и обсъжда публично на среща с родителите от детската градина или училището.

(2) Общественият съвет използва и други подходящи начини за информиране на родителите за работата му и за взетите решения.

Чл. 15. (1) На първото заседание общественият съвет избира от състава си председател с обикновено мнозинство с явно гласуване.

(2)  Председателят:

 1. представлява обществения съвет и организира и ръководи дейността му;
 2. свиква, насрочва, определя дневния ред и ръководи заседанията на обществения съвет;
 3. удостоверява с подпис протоколите от заседанията на обществения съвет.

Чл. 16. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.

 • Една трета от членовете на обществения съвет може да прави искане до председателя за свикване на заседание.
 • При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на обществения съвет за свикването му.

Чл. 17.  Заседанията на обществения съвет се свикват с изпращане на покана от председателя до всеки член, както и до други лица, имащи право да присъстват. Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на заседание.

 

Чл. 18. (1) Заседанието се счита за редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на обществения съвет.

 • Всеки член на обществения съвет може да прави предложение за включване на точки в дневния ред непосредствено преди неговото гласуване.
 • Решенията на обществения съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове.

Чл. 19. Директорът на детската градина или на училището има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.

Чл. 20. (1) За всяко заседание на обществения съвет се съставя протокол и присъствен списък. Списъкът се подписва от присъстващите лица. Протоколът се номерира съобразно поредността на провеждането и се подписва от председателя и от лицето, което го е съставило.

(2) В срок до 3 дни от провеждане на заседанието протоколът се регистрира в дневника за входяща кореспонденция на детската градина или училището и се поставя на мястото за обявление и/или на интернет страницата на съответната институция.

Чл. 21. (1) Кореспонденцията и документите за дейността на обществения съвет се съхраняват в детската градина или училището на място, определено от директора.

 • Административното и техническото подпомагане на обществения съвет се извършва от длъжностно лице от детската градина или училището, определено от директора.
 • Общественият съвет осъществява своята дейност без допълнителен персонал и издръжка.

 

Заключителни разпоредби

 

 • 1. В срок до 31 декември 2016 г. директорите на детските градини и на училищата определят поименните състави на обществените съвети.
 • 2. Този правилник се издава на основание чл. 270 от Закона за предучилищното и училищното образование.