ВАЖНО!!! ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025

Документите, които се изискват при записване са:

 1. Заявление за прием в първи клас, генерирано автоматично в ИСОДЗ
 2. Оригинал на удостоверение за завършена предучилищна подготовка ИЛИ писмена декларация от родителя, че детето не е било включено в задължително предучилищно образование
 • Съгласно чл. 36, ал. 6 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за предучилищното образование „При постъпване в първи клас родителите задължително предоставят копие от удостоверението за задължително предучилищно образование на директора на съответното училище, ако детето е било включено в задължително предучилищно образование.“
 • В изпълнение на чл. 8 от Закона за предучилищно и училищно образование, ако детето не е било включено в задължително предучилищно образование, поради което не може да представи удостоверение за задължително предучилищно образование, родителят следва да декларира в писмена форма при записване на детето това обстоятелство.
 1. Копие на удостоверение за раждане на детето
 2. Лична карта на записващия родител – не е необходимо присъствието на двамата родители
 3. Оригинали на документи, които доказват допълнителните критерии, в случай, че са заявени такива –  това са документи за доказване на критерии, които не се удостоверяват служебно, в случай, че са заявени

критерий 9.1. за деца без ЕГН – документ, доказващ адресната регистрация, издаден от службите за административен контрол на чужденците към Министерството на вътрешните работи.

9.11 за деца, настанени в семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, за осиновени деца;

9.12 за деца без ЕГН

Записването по електронен път е регламентирано в чл. 8 ал. 1 от Наредбата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община. Моля да посочите този възможност изрично на уебсайта на училището и в каналите, в които предоставяте информация към родителите.

ВАЖНО! 

 • Не е необходимо да бъдат изисквани документи от родителите за доказване на критерии, за които преди класиране е извършена служебна проверка в ИСОДЗ – например справка за постоянен/настоящ адрес.
 • Обърнете особено внимание на чл. 12 от Наредбата, касаещо записване на дете с ЛНЧ, а именно  “За деца, които нямат ЕГН, заявените от родителя/настойника критерии, се удостоверяват с документи, издадени от службите за административен контрол на чужденците към Министерството на вътрешните работи.”
 • Моля за стриктно спазване на чл. 8, ал. 4 от Наредбата “Всяко записано дете се отразява в Системата от директора на училището, или от упълномощено със заповед от него лице в деня на подаване на заявлението за записване.”
 • Отказ за записване се дава по чл. 8 ал. 5 и ал.6:

(5) Дете, класирано чрез Системата, не се записва, ако училищната комисия установи, че родителят/настойникът е заявил критерии, които не могат да бъдат доказани със съответните документи или служебни проверки. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

(6) При неспазване на сроковете за записване, детето отпада от съответното класиране и мястото се обявява за свободно. Детето може да участва в следващо класиране.

С оглед на запитванията за организиране на график на записванията на 10.06, ви информираме, че съгласно Заповед № РД09-2050/28.08.2023 г., изменена със заповед № РД09-1299/21.05.2024 г.  за определяне на дати за провеждане на изпитите от НВО през учебната 2023-2024 година и във връзка с провеждане на избори на 9 юни /неделя/, на 10.06. /понеделник/ може да се провежда записване на класираните деца за първи клас за учебната 2024/2025 г., съобразно графика, обявен от училището.

Моля при необходимост да актуализирате информацията на сайта на училището. Оставаме на разположение при възникнали въпроси от Ваша страна: 

 1. Стефана Дечева – 0882863104, stefana.decheva@sofia.bg;
 2. Снежана Янчева – 0889622884, snezhana.yancheva@sofia.bg;
 3. Елка Илиева – 0884708935, e.ilieva@sofia.bg

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *